Rekisterinpitäjä

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

 

Osoite

PL 589 00101 Helsinki

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Järjestösihteeri Jenni Sahramaa, p. 044 2424848, info@pedaali.fi

 

Rekisterin nimi

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite ylläpitää jäsenluetteloa, huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä, jäsenmaksuperinnästä ja muusta varainhankinnasta sekä huolehtia sopimusvelvotteista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistyksen lakisääteisistä velvotteista sekä tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yhdistystoimintaan ja sidosryhmiin liittyvää tiedottamista, sekä toteuttaa jäsenmaksulaskutus ja muuta varainhankintaa.  

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoryhmiä:

– perustiedot kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, titteli

– yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot

– jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsenyyden kesto), jäsenmaksutiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä jäseneksi liittymisen tai jäsentietojen päivityksen yhteydessä

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry käyttää rekisterin tekniseen ylläpitoon, jäsenmaksulaskutukseen ja muuhun varainhankintaan, jäsen- ja sidosryhmäviestintään, jäsenpalvelujen tuottamiseen sekä tietohallinnon tukipalveluihin ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja luovutetaan palveluiden tuottamista varten.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu. Rekisterissä olevia tietoja ei ole säädetty salassapidettäviksi.

Manuaalinen aineisto säilytetään yhdistyksen hallituksen jäsenten tai järjestösihteerin hallussa lukitussa tilassa.

Jäsentietoja sekä sopimuskumppanien tietoja säilytetään jäsenyyden tai sopimuksen keston ajan sekä enintään 10 vuotta jäsenyyden tai sopimuksen päättymisen jälkeen.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

–        saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

–        tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä

–        vaatia virheellisen tiedon oikaisua

–        vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

–        peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

–        vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista

–        tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Viimeksi päivitetty 21.5.2018

Liity jäseneksi