Publications

Pedaali has it’s own publication series ”Pedafooni”. The publications give insight to different aspects of museum education.

The publications can be downloaded in PDF-form.

New approaches NOW - from museum education to audience engagement

Pedafooni 4, 2016

Pedaalin uusin julkaisu pohtii 2010-luvun yleisötyötä museoissa. Artikkelikokoelman tekstit esittelevät erilaisia ratkaisuja museoiden yhteiskunnallisen aseman uudelleenajatteluun ja antavat ideoita uusien toimintatapojen kehittämiseen. Yhdistys järjesti toukokuussa 2015 Helsingissä kansainvälisen seminaarin samasta aiheesta. Julkaisun artikkelien kautta lähestytään moninaisia teemoja, jotka herättävät pohtimaan, kenelle museo kuuluu ja kenelle museotyötä tehdään. Ne määrittelevät uudelleen rajan museoammattilaisen ja museokävijän välillä, ja kuten laajalti museokentällä tänä päivänä, myös artikkeleissa korostuu museoiden kulttuuriperintötyön rinnalla laajempi yhteiskunnallinen rooli ja vastuu. Suomalaisia esimerkkejä tarjoaa julkaisun case study -osio, joka esittelee Suomen museokentän esimerkillisiä työ- ja toimintamalleja vuosien varrelta. Kaikki esitellyt tapaukset on palkittu Pedaalin myöntämällä Vuoden museopedagoginen teko -palkinnolla vuosina 2006–2015. Julkaisu on englanninkielinen.

Publikationen begrundar publikarbetet in museer i 2010-talet. Texter i artikelsamlingen presenterar olika lösningar till att omdefiniera museernas samhällsställning och ger idéer för att utveckla nya verksamhetsformer. Föreningen organiserade ett internationellt seminarium på samma tema i maj 2015 i Helsingfors. Det tacklas flera olika teman in artiklar. De väcker man att begrunda för vems skull museer och museiarbetet existerar. De definierar om gränsen mellan en museiprofessionell och en museibesökare. Som nuförtiden är vanligt i museibranchen, artiklar betonar museernas allmänna sociala roll och ansvar parallellt med deras kulturarvsarbete. Publikationen har en andel med fallstudier som presenterar förebildliga arbets- och verksamhetsformer i den Finländska museibranchen har frambringat under årens lopp. Pedaali har belönat alla fallen med utmärkelsen Årets museipedagogiska handling under åren 2006–2015. Publikationen är skriven på engelska.

The publication reflects on public engagement work in museums in the 2010’s. It is a collection of articles presenting different solutions for rethinking the role of museums in society and giving new ideas for developing the functions of museums. The association organised an international seminar on the same subject in May 2015 in Helsinki. The articles discuss various themes that encourage the reader to consider to whom museums belong and for whom museum work is done.  They redefine the border between a museum professional and a museum visitor. As is common in the museum field, they emphasize the wider social role and responsibility museums have alongside their work in cultural heritage preservation. The publication includes a section for case studies which present prime examples of arranging museum work and functions in the Finnish museum field over the years. All cases have received the association’s Annual Award in Museum Pedagogy during 2006–2015. The publication is in English.

Nordic inspiration - Fresh approaches in museum education

Pohjoismaisten museopedagogisten yhdistysten yhteistyönä tehty julkaisu Nordic Inspiration – Fresh Approaches To Museum Learning sisältää 25 esimerkkiä museopedagogisista projekteista ja hankkeista. Valikoima esittelee sitä monipuolista pedagogista työtä, jota Pohjoismaissa tehdään museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa. Julkaisu on tehty yhdessä Pedaalin pohjoismaisten sisarjärjestöjen FISOSin (Islanti), FUISMin (Ruotsi), MiD:n (Tanska) ja SFF:n (Norja) kanssa. Yhdessä järjestöt muodostavat verkoston NAME (Nordic Associations for Museum Education), jonka tarkoituksena on museopedagogian aseman ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Nordic Inspiration –julkaisussa artikkelit ovat sekin kunkin maan omalla kielellä että englanniksi.

Publikationen är ett samarbete mellan nordiska museipedagogiska föreningar. Den innehåller 25 exempel av museipedagogiska projekt och initiativ, som framställer det mångsidiga pedagogiska arbetet i nordiska museer och andra kulturinstitutioner. Publikationen är ett samarbete mellan Pedaali och dess nordiska systerföreningar FISOS (Island), FUISM (Sverige), MiD (Danmark) och SFF (Norge). Tillsammans utgör föreningar nätverket NAME (Nordic Associations for Museum Education), som strävar efter att förstärka museipedagogiks status och främja nordiskt samarbete. Artiklar i publikationen är skriven både på vart och ett landets eget språk och på engelska.

A collaboration between several Nordic museum education associations, the publication presents 25 projects in museum pedagogy. They are examples of the diverse pedagogical work done in museums and other cultural institutions in the Nordic countries. The publication was made in collaboration with FISOS (Island), FUISM (Sweden), MiD (Denmark), and SFF (Norway). Together with Pedaali, these associations form the network NAME (Nordic Associations for Museum Education) which aims to promote the social status of museum pedagogy and the collaboration between the Nordic countries. The articles are published both in English and in the national language of each country.

It's all Mediating. Conference report

Pedafooni 3, 2013

Toukokuussa 2012 järjestetyn kansainvälisen It’s All Mediating -seminaarin pohjalta tehty englannin kielinen julkaisu keskittyy pohtimaan kahden museon perustoiminnon -näyttelytoiminnan ja yleisötyön - välisen suhteen problematiikkaan. Seminaarin avainkysymykset koskivat kuraattorien ja yleisötyön tekijöiden yhteisiä tai eriäviä päämääriä, keskinäistä työnjakoa, ohjaavia arvoja sekä mahdollisuuksia entistä parempaan yhteistyöhön ammattikuntien välillä. Seminaari järjestettiin yhdessä Suomen kuraattorien yhdistyksen, Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen Museoliiton ja Aalto yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelman CuMMA:n kanssa. Seminaarijärjestelyissä olivat mukana Suomen valokuvataiteen museo, Helsingin  taidemuseo, Porin taidemuseo ja Rauman taidemuseo.

It’s All Mediating är en publikation på engelska som är baserad på ett internationellt seminarium med samma namn organiserad i maj 2012. Publikationen begrundar problematiken vid förhållandet mellan museernas två grundverksamheten: utställningsverksamhet och publikarbete. Nyckelfrågor i seminariet gällde gemensamma och avvikande mål som kuratorer och publikarbetare har, deras arbetsdelning, styrande värden och bättre samarbetsmöjligheter mellan de två yrkeskårer. Seminariet organiserades i samarbete med SKY (Föreningen för kuratorer i Finland), Museet för nutidskonst Kiasma, Finlands Museiförbund och utbildningsprogrammet för kuratering och utställningspedagogik CuMMA vid Aalto-universitetet, samt Finlands fotografiska museum, Helsingfors konstmuseum, Björneborgs konstmuseum och Raumo konstmuseum.

The publication is based on the international seminar It’s All Mediating, organised in May 2012. It concentrates on the problematic relationship between two basic functions of a museum: exhibitions and public engagement. The seminar concentrated on questions about how the aims of museum curators and public engagement professionals both agree and disagree, how they distribute their work, what their core values are, and how collaboration between the two professions can be improved. The seminar was organised together with The Finnish Society for Curators, Museum of Contemporary Art Kiasma, Finnish Museums Association, and Aalto University’s Master's Programme in Curating, Managing and Mediating Art (CuMMA), with support from The Finnish Museum of Photography, Helsinki Art Museum, Pori Art Museum, and Rauma Art Museum.

Opastamisen historiaa

Pedafooni 2B, 2010

Julkaisuun on koottu läpileikkaus siitä, millä tavoilla niin taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten kuin luonnontieteellisten museoiden alalla yleisön opastaminen on järjestetty; kuka opastuksia on tehnyt ja kenelle niitä on tarjottu. Vastauksia saadaan myös siihen, mitä ja miten on opastettu. Kiinnostavaksi kysymykseksi nousee se, mikä kaikki on opastustyötä ja mikä suhde opastustyöllä on ollut muuhun museossa tapahtuvaan opetus- ja yleisötyöhön, tai tutkimukseen sekä näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen eri museoaloilla.

Samlad i denna publikation är exempel av hur konstmuseer, kulturhistoriska museer och naturhistoriska museer har organiserat deras guidningar. Vem har guiderna varit? Vem har varit publiken? Dessutom får vi svar på frågan om innehållet och formen av guidningar. Kanske den mest intressanta frågan är vad som anses som guidningsarbete i olika museibrancher. Vad är förhållandet mellan guidningsarbetet och annat undervisnings- och publikarbete? Eller förhållandet mellan guidningsarbete och forskning, eller planering och genomförande av utställningar? Publikationen är skriven på finska.

The publication surveys the history of guided tours in art museums, cultural history museums, and natural history museums. Who have the guides been? Who the audience? What has the subject matter included? How have the tours been carried out? The publication examines the relationship between guided tours and the museum's other functions, such as education, public engagement, research, and the organisation of exhibitions, all of which vary across different types of museums. History of guiding is available both in Finnish and English.
 

History of guidning

Pedafooni 2B, 2010 in english

 

Opastamisen nykypäivää

Pedafooni 2A, 2009 

Julkaisun tekstit ovat saaneet alkunsa Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n toukokuussa 2008 järjestämästä seminaarista Opastamisen historiaa ja nykypäivää sekä yhdistyksen tekemästä tutkimuksesta oppaiden työnkuvista ja työsuhteista. Yhdessä näistä aineistoista muodostuu kokonaisuus, jossa tarkastellaan nykypäivän opastustoiminnan todellisuutta ja kootaan esimerkkejä erilaisista uusista opastamisen muodoista.

Publikationens text är baserad på seminariet Opastamisen historiaa ja nykypäivää (Guidningen förr och nu) som Pedaali organiserade i maj 2008, och därtill föreningens undersökning av arbetsbeskrivningar och anställningar hos guider. Materialet består en helhet som behandlar guidningsverksamhetens nutida realiteter och samlar exempel på nya former av guidning. Publikationen är skriven på finska.

The publication is based on the seminar The Past and Present of Guided Tours, organised by Pedaali in May 2008, and on a study the association conducted on tour guides’ job descriptions and employment contracts. Together, the material collected from the seminar and the study form a picture of the realities of present-day guided tours. It also includes examples of various new forms of museum guiding.

 

Nuoret ja kulttuurinen osallisuus

Pedafooni 1, 2007

Nuorille halutaan tarjota kulttuurielämyksiä niin museoissa, teattereissa kuin nuorisotaloillakin. Nuoret ovat haluttu yleisö, mutta missä kuuluu nuorten oma ääni? Aika usein taitaa käydä niin, että nuorille tarjotaan valmista ohjelmaa mutta ei mahdollisuutta osallistua sen suunnitteluun. Tämä julkaisu on tehty herättämään keskustelua nuorten osallistamisen tarpeellisuudesta. Tapausesimerkkien yhteydessä pohditaan nuorten osallistamisen päämääriä ja vaikutuksia paitsi nuoriin, myös järjestävään instituutioon ja muuhunkin yleisöön.

Museer, teatrar och ungdomsgårdar vill alla erbjuda ungdomar kulturupplevelser. Ungdomar är en eftersökt målgrupp, men hör man ungdomars egen röst? Det verkar vara så att ungdomarna ofta erbjudas färdigt program, men ingen möjlighet att delta i planeringen. Denna publikation är skriven för att väcka diskussion om hur nödvändigt det är att främja ungdomarnas delaktighet. Genom fallexemplen begrundas ändamålen för att främja delaktighet hos ungdomar och diskuteras hur den påverkar inte bara ungdomar, utan den institutionen som organiserar ungdomsverksamhet och även allmän publik. Publikationen är skriven på finska.

Museums, theatres and youth centres alike want to offer cultural experiences for young people. The young are in demand as a target group, but is their own voice heard? It seems that the young are often offered activities, but hardly ever given a chance to take part in organising it. This publication is written to encourage discussion about the need for engaging young people. The case studies examine the aims and effects of young people’s cultural participation, not only for the young themselves, but also for the cultural institutions and the general audience.